Porcování kuřete

Buying a whole chicken, instead of individual parts, is often more economical. If you don’t want to roast or grill a whole chicken at once, you need to cut it into individual parts before you cook it. Here are 7 steps for cutting a whole chicken into 8 pieces: 2 breast halves, 2 thighs, 2 drumsticks, and 2 wings.

Nákup celého kuřete, namísto jednotlivých dílů, je často finančně mnohem výhodnější. Jestli nechcete péct nebo grilovat celé kuře, potřebujete je rozdělit na jednotlivé díly, než začnete vařit. Zde je 7 kroků na rozporcování celého kuřete na 8 dílů :

2 půlená prsa, 2 vrchní stehna, 2 spodní stehna (paličky – drumstick) a 2 křídla. Křídla je možno ještě dále dělit viz porcování křídel.

 

Lay the bird on its back. Wiggle a wing to determine where the joint attaches to the breast. To separate the wing from the breast, use a sharp knife to cut through the ball joint where it meets the breast. Repeat with the other wing.

Krok 1

Položte kuře na záda. Zakruťte křídlem, aby jste rozeznali kde je kloub připojen k prsíčkům. K oddělení křídel křídel od prsíček použijte ostrý nůž a odřízněte v místě kulového kloubu kde se setkává s prsíčky. (budete-li chtít používat a porcovat ještě křidélka, přikrojte k nim ještě malý kousek prsíček). Postup zopakujte s druhým křídlem.

Step 2
Pull a leg away from the body to see where it attaches. To remove the whole leg, first cut through the skin between the thigh and the breast.

Krok 2

Táhněte nohu od těla, abyste viděli kde je připojena. Abyste mohli oddělit celou nohu, nejprve odřízněte kůži mezi stehýnkem a prsíčky.

Step 3
Continue to pull on the leg and wiggle it a bit to determine where the thigh meets the socket in the back. Use a boning knife or paring knife to cut through that joint. Repeat with the other leg.

Krok 3

Za stálého tahu kruťte nohou abyste určili místo, kde se stehno  setkává s kloubní jamkou na zádech. Použijte vykosťovací nůž a odřízněte skrz tento kloub. A pak opakujte postup s druhou nohou.

 

Step 4
Place each leg skin-side down. With your hand and knife, bend the leg to feel for the ball joint. That’s where the drumstick and thigh are connected. Then, look for the thin line of fat that runs along the ball joint. Cut through the line of fat to separate the thigh and drumstick. Wiggle the joint as needed so it’s easy to cut. Repeat with the other leg.

Krok 4

Položte nohu kůží dolů. Rukou a nožem ohněte nohu tak, abyste cítili kulatý kloub. To je místo kde jsou palička a stehýnko spojeny. Pak hledejte tenkou linii tuku, která běží kolem kloubu. Řízněte podél této linie tuku abyste oddělili stehýnko a paličku. Zakruťte kloubem když budete bude potřeba a nepůjde to snadno odříznout. A pak opakujte postup s druhou nohou.

Step 5
To remove the backbone, start at the head end of the bird and cut through the rib cage on one side of the backbone with kitchen shears or a sharp knife. Repeat on the other side of the backbone to remove it completely. (Reserve the backbone and neck for chicken stock, if desired.)

Krok 5

Pro vyjmutí páteře začněte na straně, kde měl pták hlavu. A odstraňujte žebra na jedné straně páteře nůžkami na drůbež nebo ostrým nožem. Zopakujte na druhé straně páteře a pak kompletně vyjměte. (Uschovejte pro případný kuřecí vývar)

Step 6
Now cut the breast into two halves. Place the breast skin-side down. To protect your hand, fold a kitchen towel and place it on top of a heavy, sharp knife. Use your weight to cut through the breast bone and cartilage down the center of the breast.

Krok 6

Nyní rozdělte prsíčka na dvě poloviny. Položte prsíčka kůží dolů. Pro ochranu vašich rukou dejte na vrch, přes nůž  složenou kuchyňskou utěrku. Použijte sílu a váhu pro rozříznutí prsní kosti a chrupavky středem prsíček. (já bych klidně zkusil použít i  nůžky na drůbež).

Step 7
Now that you have two breast halves, cut each breast half in half again, crosswise. The wishbone is located at the thick part of the breast. If you want, you can tease the meat away from the two pieces of wishbone using your hands and/or a sharp knife to scrape the meat from the bone.

Krok 7

Teď když máte prsíčkové půlky, rozdělte každou polovinu napůl, napříč. Vidlicová klíční kost je v silnější části prsíček.

 

Kuřecí

 

Podle :Rachel Roszmann 

Updated: 22.8.2021 — 19:19

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Hlaváčkova sbírka receptů ( public domain ) 2015 Frontier Theme